Công nghệ thông tin ứng dụng trong thanh tra hoạt động

Tại hội thảo về nội dung Nghiên cứu đề tài, TS Cung Phi Hùng cho biết, với Nghiên cứu mục là đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật thanh tra về lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thanh tra; đề xuất các giải pháp xây dựng quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra.

Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Quốc gia sở hữu trí tuệ xây dựng cơ sở dữ liệu về thanh tra; Chương 2: Thực hiện pháp luật và hoạt động ứng dụng quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra; Chương 3: Giải pháp xây dựng quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra.

Theo TS Cung Phi Hùng, xây dựng kế hoạch thanh tra, tổ chức kế hoạch thanh tra là những nhà quản trị quan trọng liên quan đến chất lượng, hiệu quả của hoạt động thanh tra.

Tuy nhiên, hiện tại, build plan to plan vẫn tồn tại nhiều bất kỳ quyền truy cập nào. Thông thường kế hoạch của thanh tra hàng năm của mỗi tổ chức thanh tra căn cứ trên cơ sở hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, của bộ, ngành và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, out, but a number of tractract output.

Trong thời gian qua, Chính phủ đã ban hành các quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra một số bộ, ngành như: Tài chính, thuế, khoa học và công nghệ, thủy sản … Do not have the best about time in the director only and browser plan to the bar, path to the not process are cross-over between the activity of the main action with thanh tra chuyên ngành.

Other face, thanh tra chuyên ngành ở các phương tiện, nhiều lò sưởi, thụ động trong tổ chức thực hiện. Thực tế nhiều cuộc thanh tra còn chưa có bảo đảm, thanh tra hiệu quả hoặc cross trong thanh tra hoạt động.

Ngoài ra, ở một số đơn vị, khi hết năm công việc theo kế hoạch, nhưng vẫn có cuộc thanh tra chưa kết thúc, do đó, phải chuyển sang đầu năm tiếp tục tiến hành thanh tra. Tuy nhiên, kiểm tra về góc độ quản lý, đây là công việc không hoàn thành kế hoạch bởi lẽ công việc của kế hoạch năm trước phải chuyển năm sau, điều này làm cho cả đơn vị được thanh tra, kiểm tra và tiến trình hoạt động hành thanh tra, kiểm tra đều thụ động.

Thời gian giữa thanh tra chính với thanh tra chuyên thường ” lệch pha ” gây khó khăn, thụ động trong xây dựng và thực hiện kế hoạch thanh tra. Thanh tra Chính phủ chưa thống nhất chỉ đạo trong xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm về thời gian, cũng như các lĩnh vực quan trọng trong năm đối với thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành.

Các tổ chức thanh tra không thực hiện được các bước kiểm tra cụ thể, sâu sát tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, tình hình chấp nhận công việc, kiểm tra đơn vị trong thời gian dự kiến ​​để đưa ra to build the plan to tra year to should be limited in help for the leader, management of controller of the main permissions, leader of the special mon no tests and effect.

Các cuộc thanh tra đã được phê duyệt trong kế hoạch năm trước nhưng hết năm đó mà chưa kết thúc và Thanh tra Chính phủ không có hướng dẫn cụ thể về việc đưa ra các cuộc thanh tra chưa được thực hiện vào kế hoạch năm tiếp theo theo hay không.

“Nguyên nhân là xây dựng kế hoạch thanh tra bằng hệ thống truyền thông phương pháp hiện nay, rất khó có chung hệ thống nhất trong toàn ngành. Chỉ có xây dựng quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra để cho các cơ quan thanh tra Nhà nước ứng dụng quốc gia cơ sở dữ liệu trong xây dựng kế hoạch thanh tra sẽ được phục hồi trạng thái trên ”, TS Cung Phi Hùng bấm mạnh.

Cho ý kiến ​​tại hội thảo, các đại biểu đều thống nhất cho rằng, đề tài cần có sự tổng kết về phát hành luật và dữ liệu ứng dụng về thanh tra; làm rõ khái niệm “quốc gia cơ sở dữ liệu”, “quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra”, quốc gia cơ sở dữ liệu bao gồm những yếu tố gì; xác định quyền xây dựng và máy chủ đối tượng của quốc gia xây dựng dữ liệu về thanh tra; bổ sung nội dung quản lý quốc gia dữ liệu về thanh tra.

Đối với Chương II, Ban Chủ nhiệm cần tăng cường tính năng thực hiện thông qua các số liệu, đánh giá sát với thực thi pháp luật và hoạt động quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra; rõ hơn phương pháp xây dựng quốc gia dữ liệu về thanh tra và các thông tin được đưa vào quốc gia dữ liệu về thanh tra…

Trên cơ sở đó, ở Chương III phải đánh giá được những tồn tại, hạn chế, bất cập và nguyên nhân để đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và giải pháp xây dựng quốc gia cơ sở dữ liệu về thanh tra.

Kết thúc hội thảo, chủ đề tài chính phát biểu cảm ơn và tiếp thu ý kiến ​​của các đại biểu tham dự để tiếp tục nghiên cứu và hoàn thiện tài khoản trong thời gian tới.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: