Doanh nghiệp Việt cần có khả năng thay đổi mới để tạo ra nhiều công nghệ mới

Ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo; ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI chủ buổi làm việc.

Doanh nghiệp, nhân viên doanh nghiệp và đang là yếu tố chủ lực

Phát biểu khai mạc, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương tập đoàn, doanh nghiệp, doanh nghiệp nhân sự và đang là lực lượng chủ yếu phát huy các nguồn lực sản xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế – xã hội đất nước. Khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 60% GDP, khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc. Bên cạnh đó, doanh nhân còn tham gia ngày càng hiệu quả vào đời sống chính của đất nước; tham gia ngày càng tích cực vào quá trình xây dựng, giám sát, phản biện chính sách.

Ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công chủ trì cuộc làm việc.

Báo cáo tại Hội nghị, ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch VCCI cho biết, với quán nhất và thường xuyên về mặt chủ, chính sách, hệ thống sinh thái cho cộng đồng doanh nghiệp hoạt động ngày càng thuận lợi, trong đó đáng kể là nhận thức của xã hội về vai trò của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện.

Cùng với đó, đội ngũ doanh nhân Việt Nam cũng ngày càng lớn mạnh và có những người đóng góp lớn vào sự thành công của sự thay đổi mới, xây dựng và quốc gia bảo vệ trên nhiều phương diện. Trong hơn 7 triệu doanh nhân hiện có, đã có những doanh nghiệp lọt vào “Tỷ phú USD” toàn cầu vào năm 2021.

Doanh nghiệp, doanh nhân mong muốn điều gì?

Nghị quyết 09 đã nêu rõ 3 quan điểm là: Đội doanh nhân là lực lượng có vai trò quan trọng trong sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng và xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh là trách nhiệm của Đảng, của cả hệ thống chính trị và bản thân mỗi doanh nghiệp, doanh nhân. Trong giai đoạn tới cần điều chỉnh những gì trong các điểm này, có cần bổ sung những điểm mới không? Nhất là gắn với các tiền bối từ khi triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, phát huy khát vọng dân tộc, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với xây dựng nền kinh tế độc lập, chủ nhân trong tiền bối cảnh hội quốc tế nhập …

Nghị quyết ra mục tiêu là “Xây dựng đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, có tinh thần dân tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa kinh doanh, có trách nhiệm xã hội cao, có đủ năng lực, trình độ để lãnh đạo , quản lý hoạt động của doanh nghiệp có chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cao, liên kết chặt chẽ, tham gia tích cực vào mạng sản xuất, chuỗi giá trị trong nước và toàn cầu; không ngừng phát triển, phấn đấu đến năm 2020 có một số doanh nhân, doanh nghiệp có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực Đông – Nam Á ”. Trong tiền cảnh mới, nhất là với mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045, thì cần phải có đầu tiêu phấn để xây dựng đội ngũ doanh nhân trong thời gian tới?

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ph & aacute; t biểu tại cuộc l & agrave; m việc.
Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại cuộc làm việc.

Vai trò của đội ngũ doanh nhân, cộng đồng doanh nghiệp trong công việc thúc đẩy quá trình CNH-HĐH và hội nhập kinh tế ở Việt Nam:

Đề xuất các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gắn với thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, nhất là mục tiêu trở thành quốc gia đang phát triển có thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Hội nghị luận, ông Trần Tuấn Anh đánh giá cao công ty tổ chức cũng như các báo cáo của VCCI Máy chủ hội nghị, nhất là những ý kiến ​​chia sẻ tâm huyết của các doanh nghiệp, doanh nhân. Ghi nhận những kết quả tích cực sau hơn 10 năm triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Nghị quyết 09; ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và đóng góp vào lớn cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân thành lập phát triển kinh tế – xã hội chung của đất nước; đánh giá cao công việc nhận thức của các ủy quyền, Bộ phận, Ủy viên và Nhân dân về vị trí, vai trò của doanh nhân, doanh nghiệp có bước chuyển động tích cực.

Ông Trần Tuấn Anh cũng đánh giá cao môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong những năm qua được đánh giá là có sự cải thiện rõ ràng. Vị trí của Việt Nam trong bảng xếp hạng của các tổ chức quốc tế đang dần dần được nâng cao; Doanh nghiệp phát triển nhanh về số lượng, tăng về quy mô; sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam ngày càng đáp ứng yêu cầu của người dùng; nhiều doanh nghiệp đã xây dựng thương hiệu uy tín, một số sản phẩm đã có thương hiệu trong phạm vi quốc tế; trách nhiệm của doanh nhân đối với xã hội, đối với người lao động ngày càng cao.

Đội ngũ doanh nhân, lực lượng doanh nghiệp có những bước phát triển vượt bậc trong năm qua cả số lượng và chất lượng. Doanh nhân Việt Nam chính là lực lượng xung kích, chủ lực trong công việc thay đổi cơ cấu kinh tế, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa độc lập, tự chủ , quốc tế nhập khẩu, góp phần quan trọng đưa đất nước ra khỏi trạng thái kém phát triển trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Đồng thời ông cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, những vấn đề này cần được tiếp tục cải thiện hơn nữa để thúc đẩy sự phát triển của đội ngũ doanh nhân.

Special, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng: Phát triển doanh nghiệp Việt Nam để không sẵn sàng tham gia vào chuyển giao công nghệ mà có khả năng thay đổi mới, sáng tạo ra những công nghệ mới. Khơi dậy, khuyến khích, cổ vũ mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, khát vọng làm giàu chân chính trong xã hội của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân. Tăng cường tinh thần đoàn kết, đồng sức mạnh, đồng sức mạnh giữa các doanh nghiệp trong nước để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nâng cấp các vị trí của doanh nghiệp Việt Nam ra khỏi khu vực và thế giới, tham gia sâu hơn vào các chuỗi toàn cầu giá trị. Cần tiếp tục triển khai các nhiệm vụ để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân, nhất là công việc tạo đầu tư môi trường, kinh doanh thuận lợi, hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyển đổi mới sáng tạo .

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: