Khoa học tiết kiệm và công nghệ

Phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ (DNCN) là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước nhằm đẩy mạnh thương mại KH&CN, nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển. Triển khai thực hiện chủ trương này, đến nay, tỉnh Bắc Ninh có 6 doanh nghiệp được cấp chứng chỉ DN KH&CN.

Lupin trùng lặp hạ tầng tại Công ty CP công nghệ sinh học Bảo Khang.

Là một trong những doanh nghiệp được cấp chứng chỉ DN KH&CN của tỉnh, Công ty CP giống cây trồng Bắc Ninh (Lạc Vệ, Tiên Du) có 3 sản phẩm chính hình thành từ kết quả KH&CN (giống lúa Q, Ưu tiên 1; Thịnh Du 11, nếp PD2). Tuy doanh thu của sản phẩm thành hình từ kết quả KH&CN là 3,5 tỷ đồng / năm, chiếm hơn 10% tổng doanh thu toàn công ty, nhưng lợi nhuận từ sản phẩm KH&CN lại chiếm 29,1% (0,35 / 1,2 Tỷ đồng) tổng lợi nhuận (trước thuế) của Công ty. This thing for the lợi nhuận của sản phẩm được tạo thành từ kết quả KH&CN cao hơn nhiều so với các sản phẩm thông thường khác. Với chiến lược tập trung lấy KH&CN làm nền tảng và động lực để phát triển, Công ty CP công nghệ sinh học Bảo Khang đã trở thành địa chỉ tin cậy cung cấp các sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Sản phẩm được hình thành từ kết quả KH&CN là tảo Spirulina tươi; Đông trùng hạ thảo, doanh thu của Công ty đạt 490,5 triệu đồng / năm, thu lợi nhuận 44 triệu đồng. Còn lại công ty CP phát triển và đầu tư công nghệ cao Việt Nam, với sản phẩm từ kết quả KH&CN là đông trùng hạ thảo Thiên Vương tươi; Đông trùng hạ thảo Thiên Vương sấy khô, doanh thu 385 triệu đồng / năm, lợi nhuận gần 200 triệu đồng…
Ngoài ra, nhiều DN KH&CN khác trên địa bàn tỉnh và đang hoạt động hiệu quả với các sản phẩm KH&CN nổi bật như: Giống lúa: GS55; GS333; GS747; Giống ngô: GS9989; DTC6869; đông trùng hạ thảo; Tỏi đen và các sản phẩm từ tỏi đen Vị trí lai super M3 và sín chéng… Tuy nhiên, với quy mô gần 17 doanh nghiệp DN đang hoạt động, thì con số 6 DN đã được nhận DN KH&CN là quá thấp. Nguyên nhân là do các DN lớn thành phần có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, tiềm lực của các nguồn lực chính, không đủ điều kiện để đầu tư, nghiên cứu, phát triển ý tưởng, sản phẩm, nên không mạnh tư vấn cho KH&CN. Đặc biệt do ảnh hưởng của COVID-19 dịch vụ, dẫn đến cơ chế, hỗ trợ chính sách, ưu tiên của Nhà nước đối với DN KH&CN không thực sự hấp dẫn. Một số quy định gián tiếp hỗ trợ, thúc đẩy trường công nghệ, thương mại hóa sản phẩm KH&CN như: xác nhận kết quả, giao quyền sở hữu, sử dụng, thực hiện nhiệm vụ không sử dụng ngân sách Nhà nước còn bất kỳ access, gây khó khăn cho DN trong tiếp cận và thụ hưởng chính sách. Other face, DN KH&CN có đặc thù là đầu tư lớn, rủi ro cao, sản phẩm mới không dễ dàng được thị trường đón nhận, trong khi chế độ tiềm lực tài nguyên. Faker. đất đai theo Nghị định 210/2013 / NÐ-CP về việc khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn,… Vì vậy, một số doanh nghiệp trên địa bàn không muốn đăng ký thành lập DN KH&CN.
Theo ông Trần Văn Thành, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Sở KH & CN), Nghị định 13/2019 / NĐ-CP quy định các ưu đãi chính sách, hỗ trợ cho các DN KH&CN chính thức hiệu lực, DN KH&CN trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh bước đầu tiếp cận các chính sách để hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo nghị định này. Song nội dung quy định trong Nghị định hiện nay không rõ ràng, cụ thể như: Về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN đầu tư nghiên cứu khoa học và phát triển nghệ thuật, ưu tiên thiết lập quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng miễn phí máy tính, thiết bị trang tại các phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở sản xuất công nghệ,… các hỗ trợ chính sách trên không định mức công cụ hỗ trợ, thực hiện cũng như quy trình, hồ sơ hướng dẫn để các doanh nghiệp có thể áp dụng, thực hiện.
Với đồng triển khai mục tiêu, hiệu quả của các quy định nội dung về chứng nhận và hỗ trợ DN KH&CN quy định tại Nghị định số 13/2019 / NĐ-CP, đặc biệt là triển khai các hỗ trợ ưu tiên của chính sách Nhà nước, tạo lực thúc đẩy hình thành và phát triển DN KH&CN, Khoa học tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025”. Theo đó, trung tâm thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, ứng dụng công nghệ cao, công ty chủ chốt của công ty 4.0, nâng cấp chất lượng cao, bảo vệ và phát triển trí tuệ và năng lực hấp thụ nghệ thuật của doanh nghiệp.
Phấn đấu đến năm 2025, toàn tỉnh có khoảng 12 DN KC&CN, tỉnh sẽ hỗ trợ tổ chức, cá nhân chủ sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp kết quả KH&CN có khả năng ứng dụng vào sản xuất kinh doanh, tạo ra sản phẩm mới có khả năng thương mại hóa, có sức cạnh tranh trên trường để làm cơ sở thành lập DN KH&CN; or chuyển kết quả KH&CN đó cho tổ chức, cá nhân khác để thành lập doanh nghiệp KH&CN. Các DNNVV khởi nghiệp sáng tạo đáp ứng điều kiện theo quy định của Luật Hỗ trợ DNNVV và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công cụ thể: Hỗ trợ kinh phí đối với hoạt động tư vấn pháp lý thành lập DN KH&CN để được hưởng ưu tiên chính sách theo quy định; Hỗ trợ nghiên cứu kinh phí, hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc thay đổi công nghệ mới, phát triển công nghệ mới để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường; Tiếp cận, tham gia các đề án, chương trình KH&CN quốc gia để thực hiện hoạt động Nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, giải mã công nghệ và sản xuất kinh doanh sản phẩm hình thành từ kết quả nghiên cứu KH&CN.
Đối với những DN đã được cấp giấy chứng nhận DN KH&CN, có phương pháp tiếp tục Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc thay đổi mới, phát triển công nghệ trên nền tảng công nghệ do doanh nghiệp sở hữu hoặc use the used method is support about: select, convert the results of the Research Science and development of the technology have use the source capital from the bank list for DN KH&CN has as request and enough condition to apply to production kinh doanh; Hỗ trợ nghiên cứu kinh phí, hoàn thiện công nghệ để đa dạng hóa sản phẩm hoặc thay đổi công nghệ mới, phát triển công nghệ mới để tạo ra sản phẩm mới có sức cạnh tranh trên thị trường; Hỗ trợ doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá về kết quả Nghiên cứu khoa học và công nghệ, sản phẩm khoa học và công nghệ thông qua chương trình kết nối cung cấp yêu cầu công nghệ, hội trợ, triển lãm, sự kiện giới thiệu công nghệ, sự kiện xúc tiến thương mại của trung ương, địa phương và trên các phương tiện truyền thông…
Xác định, phát triển DN KH&CN ở từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương phải gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, do đó các ngành chức năng, các quyền chính và các DN phải không ngừng nỗ lực hơn nữa, gắn kết số lượng với chất lượng, làm cho DN KH&CN thực sự trở thành nền tảng, động lực phát triển sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm địa phương.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: