Phối hợp giám sát an toàn, an ninh mạng cho yếu tố quan trọng hệ thống

Kế hoạch này nhằm xác định nhiệm vụ và giao cho các đơn vị có thể làm tốt vai trò của Bộ TT&TT trong chủ trì, hướng dẫn, điều phối triển khai Chiến lược, từ đó nâng cao năng lực an toàn, an ninh mạng quốc gia gia, thực hiện tầm nhìn đưa Việt Nam trở thành cường quốc về mạng toàn thông tin.

Theo đó, Bộ TT&TT giao các đơn vị chức năng tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như hỗ trợ một số doanh nghiệp, nghiên cứu cơ sở có năng lực làm chủ và sáng tạo về giải pháp công nghệ để phát triển giải pháp an toàn điểm trọng mạng thông tin; định hướng, giao nhiệm vụ cho các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề quốc gia về mạng toàn thông tin.

Bộ TT&TT cũng giao cục An toàn thông tin chủ trì phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành có liên kết xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông tin giám sát an toàn, an ninh mạng cho hệ thống Thông tin hệ thống của các bộ, ban, ngành, địa phương, tổ chức, doanh nghiệp trọng yếu.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: