Tăng cường đưa vào nghệ thuật giáo dục chính trị, tư tưởng

Thay đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng cho Bộ trưởng, Viên chức

Bạn Vũ Thị Hằng (Thanh niên quận Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội đã xác định, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức chính thức trị, tư tưởng nền tảng bảo vệ của Đảng được cấp phép Đoàn triển khai bài bản, tiêu chuẩn, thay đổi mới, sáng tạo …

Đoàn Thanh niên Thủ đô triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, sinh hoạt truyền thống, đợt thi đua cao điểm liên kết với quán cà phê, học tập Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử, đường lãnh đạo đạo cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn Đoàn.

Công việc truyền thông, phổ biến, quán cà phê chủ, đường ngắn của Đảng, chính sách của Nhà nước, quyết định và chương trình hành động của Đoàn, triển khai học tập các bài chính luận đến chi đoàn và đoàn viên, thanh niên được cấp phép Đoàn quan tâm thực hiện tiêu chuẩn với sinh động thức, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế tại từng địa phương, đơn vị.

Bạn Vũ Thị Hằng (bên trái)
Bạn Vũ Thị Hằng (bên trái)

Đặc biệt các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin đã được các cấp Đoàn triển khai hiệu quả, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên tham gia…

Theo tôi, trong giai đoạn mới, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội cần tiếp tục thúc đẩy công việc chính trị giáo dục, tư tưởng bằng cách đa dạng hóa các hình thức, mô hình sáng tạo.

Các giới hạn như, Đoàn có thể duy trì và tiếp tục thành lập các mô hình mới được tạo ra trong chính trị giáo dục, tư tưởng cho thanh thiếu niên, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường ngắn của Đảng…

Đoàn Thanh niên đại ứng dụng nghệ thuật vào công việc này; Ngoài truyền thông qua hệ thống thông báo chính thống, cần phổ biến kiến ​​thức chính trị, tư tưởng thông qua các trang mạng xã hội được giới trẻ sử dụng. Cùng với việc mời chuyên gia báo cáo truyền thông, tổ chức Đoàn cũng cần phân tích các bài học chính trị hoặc đưa vào các nghệ thuật hình thức, phim ảnh được giới trẻ yêu thích để phổ biến giá trị kiến ​​thức, tư vấn tưởng cho thanh thiếu niên.

Tôi cho điều đó, bằng nghệ thuật định hình để giáo dục chính trị, tư tưởng sẽ nâng cao được hiệu quả của công việc này. Mỗi loại hình như phim ảnh, kịch bản, các bài hát… cân đối nội dung chính trị và nghệ thuật sẽ hấp dẫn giới trẻ và giúp Đoàn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng…

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: