Đà Nẵng: Ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý cần thiết phải có tại các công trình được xây dựng | Khoa học

(Build) – Nâng cao công việc quản lý, bảo đảm an toàn cần nuôi dưỡng tại các công trình được xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Nghiên cứu nhóm, thực hiện đề tài khoa học công nghệ thuộc Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng đề xuất xem xét, Nghiên cứu triển khai: Ứng dụng công nghệ giám sát trực tuyến và triển khai số hóa hồ sơ phục vụ công việc quản lý, bảo đảm an toàn cần hỗ trợ tại các công trình xây dựng trên bàn.Số hóa trong công cụ quản lý cần hỗ trợ bảo đảm an toàn tại các công trình được xây dựng.

Theo nghiên cứu nhóm cho biết, hiện nay vẫn chưa có quy định, công cụ hướng dẫn có thể về công việc giám sát thực hiện của các đơn vị quản lý, sử dụng cần cố gắng, đặc biệt là công việc giám sát trực tuyến để kịp thời phát hiện, yêu cầu chủ đầu tư phải tuân thủ theo hồ sơ được thiết lập và các quy định. Chính vì thế với các nghiên cứu đề tài sẽ phối hợp chặt chẽ cùng các tổ chức tư vấn đầu tiên của tổ chức lắp đặt hệ thống camera của máy chủ giám sát trực tiếp công việc quản lý vận hành cần hỗ trợ, chia sẻ đường địa chỉ truyền camera tín hiệu đến các cơ quan có quyền kiểm tra để có phương tiện theo dõi, hướng dẫn, kịp thời chỉnh sửa trong trường hợp có dấu hiệu không bảo đảm an toàn theo quy định.

Song song đó là hiện thực kho lưu trữ dữ liệu số hóa, đây là định dạng chuyển đổi dữ liệu từ dạng văn bản thông thường thành tín hiệu dạng dữ liệu được máy tính hiểu và lưu trữ. Ứng dụng GIS mở source code phần mềm để xây dựng hệ thống camera giám sát khung dữ liệu và hồ sơ được thông qua số hóa đầy đủ, hoàn chỉnh với lưu trữ khả năng, quản lý và khai thác, được thiết kế để cập nhật liên tục theo lắp đặt tình hình, sử dụng cần hỗ trợ phục vụ công việc trên địa bàn thành phố và nâng cấp dễ dàng bảo đảm khi mở cơ sở dữ liệu quy định.

Sau khi hoàn thành nội dung, triển khai thí nghiệm lắp đặt camera giám sát trực tuyến và số hóa hồ sơ phục vụ công việc quản lý, bảo đảm an toàn cần cố gắng nuôi dưỡng tại một số công trình. Khi được phê duyệt triển khai rộng rãi, Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng sẽ tham gia thanh lý ban giám đốc thực hiện lắp đặt hệ thống camera giám sát trực tuyến và số hóa hồ sơ vận hành cần hỗ trợ. Xây dựng công cụ phối hợp quy định với các Sở, ban, ngành, đơn vị hoạt động được xây dựng, thực hiện phân cấp, quy định thẩm quyền đăng nhập và truy xuất hình ảnh, thông tin trong hệ thống giám sát trực tuyến và hồ sơ số hóa cần nuôi dưỡng tại các công trình xây dựng, trong đó lưu ý bảo mật cho hình ảnh, thông tin của công ty và các đơn vị liên kết.

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: