Đam Rông: 6,6 Tỷ đồng ứng dụng khoa học và công nghệ xây dựng nông thôn mới

(LĐ online) – UBND huyện Đam Rông đang triển khai đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào xây dựng nông thôn mới.

Ứng dụng khoa học công nghệ nhằm đẩy mạnh liên kết khoa học công nghệ với các doanh nghiệp hình thành giá trị chuỗi trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần thúc đẩy xây dựng nông thôn new over the table District.

Fomware app learning the art is the development information through the performance of the converts in built-in the new village with the targeted strong application technology. Xã hội hóa công nghệ thông tin trong cộng đồng quản lý, kết nối thôn, hợp tác xã, trả lời dịch vụ tốt hơn trong cộng đồng dân cư. Xây dựng phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp thông minh. Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển hạ tầng nông thôn. Đưa nông sản lên các trang web bán hàng trực tuyến, trang thông tin điện tử của địa phương… Xây dựng các nông thôn mới trên cơ sở ứng dụng các giải pháp khoa học và công nghệ như các mô hình nông nghiệp ứng dụng use the high art, the basic owner.

Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022 – 2025 là 6,6 Tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước 5 Tỷ đồng, Nhân dân đối ứng 1,6 Tỷ đồng. Trong năm 2022, huyện Đam Rông đang thực hiện các dự án khoa học công nghệ về việc xây dựng mô hình trồng cây với nguồn tổng vốn 1,3 Tỷ đồng.

NGỌC NGỌC

About the Author Tuyet Bang

Leave a Comment: